Mest lest, best dekning, flest lesere
Nekter MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Nekter MVA-fradrag for transaksjonskostnader

I en ny uttalelse av 20. desember 2016 trekker Skattedirektoratet tilbake tidligere uttalelser.


Artikkelforfatteren er advokat Morten Sandli og Trond Larsen, Advokatfirmaet Schjødt AS

Det har foreligget en etablert forvaltningspraksis at frivillig registrerte eiendomsselskap kan fradragsføre merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp og salg av fast eiendom eller aksjer i eiendomsselskap.

Skattedirektoratet uttaler nå at "Det klare utgangspunkt er at det ikke foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift på en anskaffelse som knytter seg til en avgiftsunntatt transaksjon". Direktoratet viser til at standpunktet om fradragsrett for merverdiavgift ved kjøp og salg av fast eiendom eller aksjer i eiendomsselskap, inntatt i melding av 14. november 2002 og 28. februar 2003 (salg av fast eiendom) og 28. januar (aksjer), trekkes.

Uttalelsen er en instruks om at Skattedirektoratets rettsoppfatning skal legges til grunn i skatteetatens praksis. For andre anses uttalelsen forvaltningsrettslig å være veiledende og danner dermed grunnlag for praksis.

Skattedirektoratet uttaler seg ikke nærmere om virkningstidspunktet for den endrede rettsoppfatningen. Skattedirektoratet synes å unnvike spørsmålet. Dette kan ha sin årsak i at Finansdepartementet vil prøve spørsmålet om fradragsrett for retten ved at Skatteklagenemnda i november ble saksøkt etter å ha opphevet et vedtak fra et skattekontor som gjaldt fradragsført merverdiavgift på kostnader relatert til salg av eiendomsselskap. I vår artikkel av 10. november 2016 omtales nærmere virkninger av en etablert forvaltningspraksis. Det er gode grunner som taler for at en endret rettsoppfatning får virkning fremover i tid.