Mest lest, best dekning, flest lesere
I hovedsak ja

I hovedsak ja

Det går mot et nytt kontorbygg på rundt 12 000 kvadratmeter i Smalvollveien 61-63.


Den formelle forslagsstilleren er Smalvollveien 63 AS, et selskap der hovedaksjonær er NorgesGruppen Eiendom med 49 prosent. De vil nå omregulere Smalvollveien 61-63 til forretning og kontor og liknende sentrumsformål med en bebyggelse i 6-8 etasjer.

Området (bildet) rett nedenfor Tveitaskrenten brukes i dag til nærings- og forretningsvirksomhet, men er regulert som byggeområde for industri. Planområdet er på totalt 5,3 mål, og forslagsstillerne vil i sitt alternativ føre opp totalt 12 700 kvadratmeter, som tilsvarer en utnyttelse på 239 prosent.

Tomten ligger i et utviklingsområde som kan utnyttes for kontor, forretninger og lager og ifølge forslagsstiller ha en mulig utnyttelse på opptil 250 prosent BRA. Det tilsvarer en bebyggelse på 13 300 kvadratmeter. Hovedmålet med planforslaget er å tilrettelegge for en utbygging i henhold til overordnede planer.

Mot nord har planområdet COOP som nærmeste nabo og mot sørvest et litt mindre kontorbygg, Smalvollveien 61. Området er i dag preget av næringsbebyggelse med lav utnyttelse og har høye verdier for støy og luftforurensing. Det skyldes i hovedsak Strømsveien i nord.

Plan- og bygningsetaten anbefaler i hovedsak planforslaget, som har hovedvekt på kontor. Eiendommen anses som velegnet for kontorformål. Etaten anbefaler derimot ikke forretningsvirksomhet, men kan vurdere plasskrevende varer i 1. og 2. etasje.

Planmyndighetene skriver at Breivoll er et område i en transformasjonsprosess som kommer til å utvikles betydelig i årene som kommer. Det er derfor viktig å se prosjektet som en del av en fremtidig bysituasjon. Etaten mener at prosjektet skal være et av mange bidrag til å løfte Breivoll. Det må gi ny kvalitet til stedet.

Planområdet ligger som nevnt utsatt til for støy og luftforurensing og er derfor ikke egnet for boligutvikling, skole, barnehage eller andre formål som er følsomme for støy og luftforurensing. I tillegg mener planmyndighetene at det er viktig å følge opp overordnede planer ved å legge inn grønnstruktur som formål i et utvidet planområde.